Fase I - Crida de Missions!
mastersunivers arroba espaisideral.org
web en permanent actualització!
CATALÀ | CASTELLÀ

Filosofia

L'objectiu dels Masters de l'Univers és obrir un espai per a l'experimentació i el desenvolupament de projectes concrets de tecnologia analògica i digital des de l'entorn de Nautarkia. La missió principal és aconseguir materialitzar les propostes seleccionades dins els campaments de treball que es realitzaran a finals d'agost. Volem reunir els impulsors, els materials i les eines, persones i masters de l'univers per desenvolupar i documentar conjuntament els diferents experiments d'autogestió tecnològica.

Els projectes hauran de respondre a necessitats concretes tant de Nautarkia com d'altres persones o col·lectius, és a dir, convertir-se en una eina més de coneixement col.lectiu compartit per a millorar l'autosuficiència de noves societats intencionals i espais d'interacció i experimentació.

amunt

Localització

Nautarkia: Un experiment lúdic d'interacció utòpica entre alienígenes i terrícoles, un espai gestionat mitjantçant un joc, un sistema operatiu propi, de codi obert, construit per gaudir d'un univers per a realitzar projectes, practicar la vida alien a la terra i indagar en nous experiments col.lectius. Nautarkia és un projecte en permanent assaig i construcció de l'Associació PELI.

Nautarkia es troba actualment al Mas de Pedroses, dins el municipi de Sant Pere de Torelló, a 30km de la ciutat de Vic i 80km de Barcelona. La nau llançadora és l'escenari principal i és un espai autoconstruit de 130m2, integrat en un espai natural privilegiat. Nautarkia és un espai de proves d'autosuficiència modulat en els seus ambits i espais, que pot experimentar el nomadisme per esdevenir un espai en contínua transformació.

Si voleu conèixer millor aquest experiment podeu aproximar-vos i venir a visitar-nos. Escriviu-nos a nautarkia@espaisideral.org.

amunt

Bases

 • Els projectes que vulguin participar dins de l'activitat hauran de presentar-se dins els terminis de la Fase I enviant per correu electrònic el formulari que es troba dins l'apartat de documentació a l'adreça mastersunivers[at]espaisideral.org.
 • Els assistents a l'activitat hauran de presentar la seva inscripció als projectes sel.leccionats durant la Fase II enviant un correu electrònic a mastersunivers[at]espaisideral.org
 • El temps màxim de desenvolupament del projecte serà de 15 dies, quatre caselles dins el calendari alien, durant els quals el responsable i la resta de participants que s'uneixin al projecte, podran utilitzar l'espai de Nautarkia per realitzar el treball.
 • Les especificacions i esquemes seran de públic accès, seguint la filosofia del hardware lliure, i la documentació generada es farà sota una llicència lliure. La duració dels projectes haurà de comptar amb el temps de documentació. Al finalitzar l'activitat es publicarà tot el material recollit per a poder continuar amb el seu desenvolupament.
amunt

Fases

Fase I. CRIDA DE MISSIONS! - Presentació de Projectes

En aquesta primera fase recollim les propostes de projectes que volen participar a l'activitat. Els projectes presentats han de tenir en compte les bases que proposem en l'anterior apartat.

Dades d'interès:
 • Acceptem projectes fins al 30 de Juny de 2011
 • Formulari de presentació en l'apartat Documentació

Fase II. TRIPULACIÓ A BORD! - Inscripció als projectes sel.leccionats

Les dates estimades vindran donades per la Fase I. Aproximadament s'obriran les inscripcions la primera setmana de Juliol.

Durant aquesta fase es faran públiques les distribucions dels projectes en els dos mòduls de la Fase IV per facilitar la decisió dels participants a assistir-hi

Fase III. - CARREGANT LES MÀQUINES - Preparació dels espais, materials i altres recursos

Durant aquesta fase es realitzarà la posada a punt de les instal.lacions per així deixar-ho tot preparat per la realització del projecte.

L'assitència dels participants no es obligatòria però servirà per poder coneixer l'espai i començar a engegar les màquines per l'activitat

Aquesta fase es posarà en pràctica dies abans a la realització de la Fase IV.

Fase IV - OBJECTIU: ACCIÓ - Desenvolupament dels projectes

Aquesta fase es dividirà en dos mòduls d'una setmana distribuits a finals d'Agost i principis de Setembre de 2011.

La realització dels projectes es distribuirà durant aquests dos mòduls i la decisió de les dates exactes vindrà donada per la disponibilitat dels responsables de projecte.

La Fase IV es dividirà en tres fases de desenvolupament:

 • Fase IV.I - Presentació dels projectes a realitzar durant el mòdul i distribució de recursos materials/espais/humans per completar les missions.
 • Fase IV.II - Desenvolupament dels projectes
 • Fase IV.III - Resolució de les missions. Presentació dels resultats i experiències dels projectes. Entrega de documentació per la Fase V.

Fase V - DOCUMENTACIÓ - Recull de documentació dels projectes realitzats

En finalitzar la Fase IV es recollirà tot el material generat i es publicarà per a poder compartir el resultat i donar peu a futurs projectes relacionats amb els creats durant els Masters de l'Univers

amunt

Espais

 • Nau llançadora: Espai autoconstruit amb mòduls de containers. 2 pisos, espai col.lectiu al primer pis, espais dormitori al 2n. Autoabastiment amb fotovoltaica per a la iluminació. Accés a la xarxa de guifi.net. FUTURIBLES: proporcionar generadors d'energia alternatius. Construcció del HAL de la nau. Automatizació de processos i d'accés a dades internes. Construcció d'artilugis i màquines facilitadores de processos (bicimàquines, aparells a 12v, etc).
 • Hort: Autoabastiment del menjar i experimentació amb tècniques bioclimàtiques. FUTURIBLES: automatització i millora d'alguns processos de l'hort, amb el reg, biciaixades, reguladors d'humitat, tracció animal, etc. Estació meteorològica.
 • Finca Pedroses: Finca forestal amb camps, boscos i espais rocosos on es troba un mas milenari. FUTURIBLES: aplicació de millores en l'abastiment i sistema energètic sostenible, autoconstrucció, forns solars, recollida d'aigues, etc.
 • Altres mòduls: Container lavabo, rulot-galliner, furgo alientransit. FUTURIBLES: autoabastiment energètic d'aquests moduls, millores en les seves instal.lacions/funcions, experimentació amb motors mecànics (de gas butà, de diesel d'oli, etc).
amunt

Documentació

amunt

Enllaços

HardMeeting: Trobada tecnològica realitzada al Maig de 2010 a Barcelona per compartir coneixements de hardware lliure i autosuficiència energètica.

Open Source Ecology: Xarxa de granjers,ingeniers i altres interessats en generar eines per el desenvolupament en medis rurals dins la filosofia del codi obert.

amunt

Filosofía

El objectivo de los Masters del Universo es abrir un espacio para la experimentación y el desarrollo de proyectos concretos de tecnología analógica y digital desde el entorno de Nautarkia. La misión principal es conseguir materializar las propuestas seleccionadas dentro de los campamentos de trabajo que se realizan a finales de agosto. Queremos reunir a los impulsores, los materiales y la herramientas, personas y masters del universo para desarrollar y documentar conjuntamente los diferentes experimentos de autogestión tecnológica.

Los proyectos tendrán que responder a necesidades concretas tanto de Nautarkia como de otras personas o colectivos, es decir, convertirse en una herramienta de conocimiento colectivo compartido para mejorar la autosuficiencia de nuevas sociedades intencionales y espacios de interacción y experimentación.

inicio

Localización

Nautarkia: Un experimento lúdico de interacción utópica entre alienígenas y terrícolas, un espacio gestionado mediante un juego, un sistema operativo propio, construido para disfrutar de un universo para realizar proyectos, practicar la vida alien en la tierra e indagar en nuevos experimentos colectivos. Nautarkia es un proyecto en permanente ensayo y construcción de la asociación PELI.

Nautarkia se encuentra actualmente en el Mas de Pedroses, dentro del municipio de Sant Pere de Torelló, a 30 km de la ciudad de Vic y 80km de Barcelona. La nave lanzadera es el escenario principal y es un espacio autoconstruido de 130m2, integrado en un espacio natural privilegiado. Nautarkia es un espacio en pruebas hacia la autosuficiencia modulado en sus ámbitos y espacios, que puede experimentar el nomadismo y devenir en un espacio en contínua transformación.

Si queréis conocer mejor este experimento podéis acercaros y venir a visitarnos. Escribirnos a nautarkia[arroba]espaisideral.org

inicio

Bases

 • Los proyectos que quieran participar dentro de la actividad deberán presentarse dentro de las fechas de la Fase I enviando por correo electrónico el formulario que se encuentra en el apartado de documentación a la dirección mastersunivers[at]espaisideral.org.
 • Los asistentes a la actividad deberán presentar su inscripción a los proyectos seleccionados durante la Fase II enviando un correo electrónico a mastersunivers[at]espaisideral.org
 • El tiempo máximo de desarrollo del proyecto será de 15 días, cuatro casillas dentro del calendario alien, durante el cual el responsable y el resto de participantes que se unan al proyecto podrán utilizar el espacio de Nautarkia para realizar el trabajo.
 • Las especificaciones y los esquemas serán de acceso público, siguiendo la filosofía del hardware libre, y la documentación generada se realizará bajo una licencia libre. La duración de los proyectos deberá de tener en cuenta el tiempo de documentación. Al finalizar la actividad se publicará todo el material recogido para poder continuar con su desarrollo.
inicio

Fases

Fase I. ¡LLAMAMIENTO A MISIONES! - Presentación de Proyectos

En esta primera fase recogemos las propuestas de proyectos que quieren participar en la actividad. Los proyectos presentados tienen que tener en cuenta las bases que proponemos en el anterior apartado.

Datos de interés:
 • Aceptamos proyectos hasta el 30 de Junio de 2011
 • Formulario de presentación en el apartado Documentación

Fase II. TRIPULACIÓN A BORDO! - Inscripción de participantes a los proyectos seleccionados

Las fechas estimadas vendran dadas por la Fase I. Aproximadamente se abrirán las inscripciones la primera semana de Julio.

Durante estaLa realización de los proyectos se distribuirá durante estos dos módulos y la decisión de las fechas exactas vendrá dada por la disponibilidad de los responsables de cada proyecto. fase se harán públicas las distribuciones de los proyectos en los dos módulos de la Fase IV para facilitar la decisión de los participantes en asistir

Fase III. - CARGANDO MÁQUINAS - Preparación de los espacios, materiales y otros recursos

Durante esta fase se realizará la puesta a punto de las instalaciones para así dejarlo todo preparado para la realización del proyecto.

La asitencia de los participantes no es obligatoria pero servirá para poder conocer el espacio y empezar a encender las máquinas para la actividad

Esta fase se pondrá en práctica días antes a la realización de la Fase IV.

Fase IV - OBJETIVO: ACCIÓN - Desarrollo de los proyectos

Esta fase se dividirá en dos módulos de una semana distribuidos a finales de Agosto y principios de Septiembre de 2011.

La realización de los proyectos se distribuirá durante estos dos módulos y la decisión de las fechas exactas vendrá dada por la disponibilidad de los responsables de cada proyecto.

La Fase IV se dividirá en tres fases de desarrollo:

 • Fase IV.I - Presentación de los proyectos a realizar durante el módulo y distribución de recursos materiales/espacios/humanos para completar las misiones.
 • Fase IV.II - Desarrollo de los proyectos
 • Fase IV.III - Resolución de las misiones. Presentación de los resultados y experiencias de los proyectos. Entrega de la documentación para la Fase V.

Fase V - DOCUMENTACIÓN - Recogida de documentación de los proyectos realizados

En finalizar la Fase IV se recogerá todo el material generado y se publicará para poder compartir el resultado y dar la pié a futuros proyectos relacionados con los creados durante losMasters del Universo

inicio

Espacios

 • Nave lanzadera: Espacio autoconstruido con módulos de contenedores. 2 pisos, espacio colectivo en el primer piso, espacios dormitorios en el segundo piso. Autoabastecimiento con fotovoltaica para la iluminación. Acceso a la red de Guifi.Net. FUTURIBLES: proporcionar generadores alternativos. Construcción del HAL de la nave. Automatización de los procesos y el acceso a la información interna. Construcción de artilugios y máquinas facilitadores de procesos (bicimáquinas, aparatos de 12v, ...)
 • Huerto: Autoabastecimiento de la comida y experimentación con técnicas bioclimáticas. FUTURIBLES: Automatización y mejora de algunos procesos del huerto, con el riego, biciazadas, reguladores de humedad, tracción animal, estación meteorológica, etc.
 • Finca Pedroses: Finca forestal con campo y espacios rocosos donde se encuentra un mas milenario. FUTURIBLES: Aplicación de mejoras en el autoabastecimiento energético y sostenible, autoconstrucción, hornos solares, recogida de aguas...
 • Otros módulos: Contenedor lavabo, rulotte-gallinero, furgoneta alientransit. FUTURIBLES: autoabastecimiento de estos módulos, mejoras de sus instalaciones/funciones, experimentación con motores mecánicos (de gas butano, de diésel, de aceite...)
inicio

Documentación

inicio

Enlaces

HardMeeting: Encuentro tecnológico realizado en Mayo de 2010 en Barcelona para compartir conocimientos de hardware libre i autosuficiencia energética.

Open Source Ecology: Red de granjeros, ingenieros y otros interesados en generar herramientas para el desarrollo en medios rurales dentro de la filosofía del código abierto.

inicio

Nautarkia 2011 - Alienaccio (galàxies comunicació i coneixement). Tots els continguts i idees es troben sota una llicència AlienPL. Comparteix i redistribuiex els continguts sempre que ho facis de la mateixa manera, d'una forma lliure i oberta.